BAĞLAN

Android Kontrollü Dengede Duran Robot Yapımı

 • Görüntülenme 13473
 • PAYLAŞ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde arduino ile kendini dengeleyen robot yapacağız.Yapacağımız denge robotunu android cihazdan da kontrol edebileceğiz.Robotumuzun kontrol sisteminden bahsedecek olursak dengede durması için gyro sensörden gelen açı analiz edilir ve PID kontrol sistemiyle açıya göre motorlara ivmelenme vererek dengeyi sağlar.Kullanacağımız motorların enkoderli olması avantaj sağlayacaktır.

  Malzemeler:

  1. Arduino Uno
  2. Hc-05 Bluetooth Modül
  3. MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü
  4. L293D Motor Sürücü
  5. IC7805 Voltaj Regülatörü
  6. Lipo Pil
  7. 2Adet  500 Rpm Motor
  8. 2 Adet Motor Vidalama Kıskacı

  Mekanik Kısım:

  Mekanik malzemesi için pleksi kullanabilirsiniz.

  Elektronik Devre Şeması:

  MPU6050 Gyro Sensör Bağlantı Pinleri:

  SDA => Analog 4

  SCL => Analog 5

  INT => Dijital 2

  Bluetooth Bağlantı Pinleri:

  rxpin = > D4
  txpin = > D11
  VCC = > 5V
  GND = > GND

  L293D Motor Sürücü Bağlantı Pinleri:

  1.Motor İleri => Dijital 5.Pin
  1.Motor Geri => Dijital 8.Pin
  2.Motor İleri => Dijital 6.Pin
  2.Motor Geri => Dijital 12.Pin
  1.Motor Hız Kontrol => Dijital 9.Pin
  2.Motor Hız Kontrol => Dijital 10.Pin

  Yazılım Kısmı:

  Arduino Yazılımı:

  #define version_0.67
   
  //#define DEBUGING 
  #define BLUE 
   
  #include <EEPROMex.h> 
  #include <I2Cdev.h>
  #include <Wire.h>
  #include <MPU6050_6Axis_MotionApps20.h>
  #include <helper_3dmath.h>
  #include <PID_v1.h> 
  #include <digitalIOPerformance.h> 
  #define DIGITALIO_NO_INTERRUPT_SAFETY
  #define DIGITALIO_NO_MIX_ANALOGWRITE
   
  //Bluetooth Stuff
  #include<SoftwareSerial.h>
   
  const int rxpin = 11; 
  const int txpin = 4; 
   
  SoftwareSerial blue(rxpin, txpin); 
   
  #define RESTRICT_PITCH
   
  MPU6050 mpu;
   
  // MPU control/status vars
  bool dmpReady = false; 
  uint8_t mpuIntStatus; 
  uint8_t devStatus; 
  uint16_t packetSize; 
  uint16_t fifoCount; 
  uint8_t fifoBuffer[64]; 
  // orientation/motion vars
  Quaternion q; 
  VectorFloat gravity; 
  float ypr[3]; 
   
  volatile bool mpuInterrupt = false; 
  void dmpDataReady() {
   mpuInterrupt = true;
  }
  // Balance PID controller Definitions
  #define BALANCE_KP 15 
  #define BALANCE_KI 90
  #define BALANCE_KD 0.8
  #define BALANCE_PID_MIN -255 
  #define BALANCE_PID_MAX 255
   
  #define ROTATION_KP 50
  #define ROTATION_KI 300
  #define ROTATION_KD 4
   
  #define MOTOR_A_DIR 5 
  #define MOTOR_A_BRAKE 8 
  #define MOTOR_B_DIR 6 
  #define MOTOR_B_BRAKE 12 
  #define MOTOR_A_PWM 9 
  #define MOTOR_B_PWM 10 
   
  // Motor Misc
  #define PWM_MIN 0
  #define PWM_MAX 255
  float MOTORSLACK_A=32; 
  float MOTORSLACK_B=39; 
  #define MOTOR_A_PWM_MAX 255 
  #define MOTOR_B_PWM_MAX 255 
   
  int MotorAspeed, MotorBspeed, MotorSlack,moveState=0,d_speed,d_dir;
   
  double yaw,input,out,setpoint,originalSetpoint,Buffer[3];
  double yinput,yout,ysetpoint,yoriginalSetpoint;
  //uint32_t timer,timer1;
   
  double bal_kp,bal_ki,bal_kd,rot_kp,rot_ki,rot_kd;
  int addressFloat=0;
   
  PID pid(&input,&out,&setpoint,BALANCE_KP,BALANCE_KI,BALANCE_KD,DIRECT);
  PID rot(&yinput,&yout,&ysetpoint,ROTATION_KP,ROTATION_KI,ROTATION_KD,DIRECT);
   
  String content = "";
   char character;
  //String d;
   
  void setup()
  {
   #ifdef DEBUGING
   Serial.begin(9600);
   #endif
   
   #ifdef BLUE
   blue.begin(9600);
   blue.setTimeout(10);
   #endif
   
   init_imu();
   initmot();
   
  pid.SetMode(AUTOMATIC); 
  pid.SetOutputLimits(-210, 210);
  pid.SetSampleTime(10);
  rot.SetMode(AUTOMATIC);
  rot.SetOutputLimits(-20, 20);
  rot.SetSampleTime(10);
   
  setpoint = 0;
  originalSetpoint = setpoint;
  ysetpoint = 0;
  yoriginalSetpoint = ysetpoint;
   
  addressFloat = EEPROM.getAddress(sizeof(float)); 
  bal_kp=EEPROM.readFloat(addressFloat);
  bal_ki=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  bal_kd=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_kp=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_ki=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_kd=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
   
  pid.SetTunings(bal_kp,bal_ki,bal_kd); 
  rot.SetTunings(rot_kp,rot_ki,rot_kd);
  }
   
  void loop() 
  {
   getvalues(); 
   new_pid(); 
   
  #ifdef BLUE
  Bt_control(); 
  #endif
   
  #ifdef DEBUGING
   printval();
  #endif
   
  }
   
  void init_imu()
  {
   Wire.begin();
   mpu.initialize();
   devStatus = mpu.dmpInitialize();
   
   mpu.setXGyroOffset(-9);
   mpu.setYGyroOffset(-3);
   mpu.setZGyroOffset(61);
   mpu.setXAccelOffset(-449);
   mpu.setYAccelOffset(2580);
   mpu.setZAccelOffset(1259);
   // make sure it worked (returns 0 if so)
   if (devStatus == 0) {
   
   mpu.setDMPEnabled(true);
   
   attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
   mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
   dmpReady = true;
   // get expected DMP packet size for later comparison
   packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
   }
  }
   
  void getvalues()
  {
   
   if (!dmpReady) return;
   while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
   }
   mpuInterrupt = false;
   mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
   
   fifoCount = mpu.getFIFOCount();
   
   if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
   
   mpu.resetFIFO();
   } else if (mpuIntStatus & 0x02) {
   
   while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
   
   mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
   
   fifoCount -= packetSize;
   mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
   mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
   mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
   
   } 
   yinput = ypr[0]* 180/M_PI;
   input = -ypr[1] * 180/M_PI; //change sign if negative
  }
   
  void printval()
  {
   Serial.print(yinput);Serial.print("\t"); 
   Serial.print(yoriginalSetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(ysetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(yout); Serial.print("\t");Serial.print("\t"); 
   Serial.print(input);Serial.print("\t");
   Serial.print(originalSetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(setpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(out); Serial.print("\t");Serial.print("\t");
   Serial.print(MotorAspeed); Serial.print("\t");
   Serial.print(MotorBspeed); Serial.println("\t");
   
  }
   
  void Bt_control()
  {
  if(blue.available())
   {
   content=blue.readString();
   if(content[0]=='F')
   setpoint = originalSetpoint - d_speed;//Serial.println(setpoint);} 
   else if(content[0]=='B')
   setpoint = originalSetpoint + d_speed;//Serial.println(setpoint);} 
   else if(content[0]=='L')
   ysetpoint = constrain((ysetpoint + yoriginalSetpoint - d_dir),-180,180);//Serial.println(ysetpoint);} 
   else if(content[0]=='R')
   ysetpoint = constrain(ysetpoint + yoriginalSetpoint + d_dir,-180,180);//Serial.println(ysetpoint);} 
   else if(content[0]=='S')
   d_speed = (content.substring(2)).toInt();//Serial.println(d_speed);} 
   else if(content[0]=='D')
   d_dir = content.substring(2).toInt();//Serial.println(d_dir);} 
   else if(content[0]=='P')
   {
   if(content[1]=='S')
   {
   if(content[2]=='B')
   save_pid(1); 
   else
   save_pid(0); 
   } else if(content[1]=='C')
   {
   if(content[2]=='B')
   {
   change_pid(1); 
   }
   else
   change_pid(0); 
   }
   }
   if(content=="updateb") 
   return_pid(1); 
   else if(content=="updater")
   return_pid(0); 
   
   }
  }
   
  void return_pid(bool b) 
  {
   char charVal[10];
   String sent = "";
   if(b)
   {
   sent.concat("OP");dtostrf(bal_kp, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OI");dtostrf(bal_ki, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OD");dtostrf(bal_kd, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("e");
   // Serial.println(sent);
   }
   else
   {
   sent.concat("OP");dtostrf(rot_kp, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OI");dtostrf(rot_ki, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OD");dtostrf(rot_kd, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("e");Serial.println(sent);
   }
   blue.print(sent);
  }
   
  void change_pid(bool b) 
  {
   blue.print("O");
   while(!blue.available());
   for(int i=0;i<3;i++) { Buffer[i]=blue.parseFloat(); } if(b) { bal_kp=Buffer[0];bal_ki=Buffer[1],bal_kd=Buffer[2]; } else { rot_kp=Buffer[0];rot_ki=Buffer[1],rot_kd=Buffer[2]; } } void save_pid(bool pid) { addressFloat = 0; if(pid) { EEPROM.updateFloat(addressFloat,bal_kp); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),bal_ki); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),bal_kd); } else { EEPROM.updateFloat(addressFloat,rot_kp); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),rot_ki); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),rot_kd); } } double compensate_slack(double yOutput,double Output,bool A) { if(A) { if (Output >= 0) 
   Output = Output + MOTORSLACK_A - yOutput;
   if (Output < 0) Output = Output - MOTORSLACK_A - yOutput; } else { if (Output >= 0) 
   Output = Output + MOTORSLACK_B + yOutput;
   if (Output < 0) Output = Output - MOTORSLACK_B + yOutput; } Output = constrain(Output, BALANCE_PID_MIN, BALANCE_PID_MAX); return Output; } void new_pid() { //Compute error pid.Compute(); rot.Compute(); MotorAspeed = compensate_slack(yout,out,1); MotorBspeed = compensate_slack(yout,out,0); motorspeed(MotorAspeed, MotorBspeed); } void initmot() { pinMode(MOTOR_A_DIR, OUTPUT); pinMode(MOTOR_A_BRAKE, OUTPUT); pinMode(MOTOR_B_DIR, OUTPUT); pinMode(MOTOR_B_BRAKE, OUTPUT); analogWrite(MOTOR_A_PWM, 0); analogWrite(MOTOR_B_PWM, 0); } void motorspeed(int MotorAspeed, int MotorBspeed) { if (MotorAspeed >= 0) 
   {
   digitalWrite(MOTOR_A_DIR,HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_A_BRAKE,LOW);
   }
   else
  {
   digitalWrite(MOTOR_A_DIR,LOW);
   digitalWrite(MOTOR_A_BRAKE,HIGH);
  }
   
   analogWrite(MOTOR_A_PWM,abs(MotorAspeed));
   
   if (MotorBspeed >= 0) 
   {
   digitalWrite(MOTOR_B_DIR,HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_B_BRAKE,LOW);
   }
   else
   {
   digitalWrite(MOTOR_B_DIR,LOW);
   digitalWrite(MOTOR_B_BRAKE,HIGH);
   }
   analogWrite(MOTOR_B_PWM, abs(MotorBspeed));
  }

  Gerekli Kütüphaneler:

  Denge robotu kütüphaneleri

  Android Uygulaması ve Arduino Kodu:

  Android arayüz programımızda pid değerlerini değiştirerek yaptığınız mekanik tasarıma göre robotun denge konumunu ayarlayabilirsiniz.Android kontrol programını indirelim.

  Android Denge robot kontrolü

  Arduino Kodu: denge robotu

  Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde de android kontrolllü dengede duran robotumuzu tamamladık.

   


  PAYLAŞ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Sezgin GÜL

  Sezgin GÜL

  Makine Mühendisi, Girişimci, Maker

  Kimler Neler Demiş?

  129 Yorum - "Android Kontrollü Dengede Duran Robot Yapımı"

  avatar
  Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
  mustafa coşkun soyluoğlu
  Ziyaretçi
  mustafa coşkun soyluoğlu

  l293dd motor sürücü kartı kullanıyorum bağlantı şeması nasıl olmalı? m1a,m1b,m2a ve m2b gibi pin isimleri var

  mustafa coşkun soyluoğlu
  Ziyaretçi
  mustafa coşkun soyluoğlu

  hata veritor kod
  Arduino:1.8.0 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\ogretmen1\Desktop\Yeni klasör (3)\cizgi-izleyen-robot\cizgi-izleyen-robot\Line_Follower_01012015pda\Line_Follower_01012015pda.ino:11:21: fatal error: PID_v1.h: No such file or directory

  compilation terminated.

  exit status 1
  Arduino:1.8.0 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\ogretmen1\Documents\Arduino\sketch_jan17c\sketch_jan17c.ino:11:20: fatal error: PID_v1.h: No such file or directory

  #include

  ^

  compilation terminated.

  exit status 1
  Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

  Volkan
  Ziyaretçi

  Hocam malzeme list ile semanın alakası yok.ayrıca motorlarda enkoder de yok.

  Ali Can ÇEVRİM
  Ziyaretçi

  Hocam iyi günler. Biz robot için parçaları sipariş ettik lakin resimdeki voltaj regülatörü stokta kalmamış. Devre şemamızı IC 7805 voltaj regülatörü olmadan kursak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız?

  ERCAN
  Ziyaretçi

  Merhaba projelerinizi takip ediyorum. Denge robotunda bir problem ile karşlaştım,
  digitalIOPerformance.h:6:5: operator’%’ has no left operand
  Kodu değiştirsem bile aynı hata mesajı ile karşılaşıyorum.
  Nasıl düzeltebilirim

  Erdoğan
  Ziyaretçi

  Merhaba Sezgin Bey. Ben mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bitime projem sizin yaptığınız gibi iki tekerlekli denge robotu. Proje şu an bitmiş durumda. Ancak iki tekerlekli dengede durabilen robotlarda kontrol metodları üzerine bitirme tezi yazıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

  Sedat
  Ziyaretçi

  Merhaba. Ben de mekatronik 4. sınıf öğrencisiyim ve iki tekerlekli denge robotu yapacağım bitirme ödevi için. Yapmış olduğun ödevin notlarını bana gönderebilir misin ?

  Ahmet
  Ziyaretçi

  Robotu modellemek için free body diagram ya da Lagrange method kullanabilirsin Lagrange öneririm. Kontrol etmek için PID kullanabilirsin ama çok hassas olmaz. PID ve LQR kullanırsan çok iyi sonuçlar çıkar ama gyro verileri durum geri beslemesi için fazla gürültülü. Bu yüzden Kalman filtresi eklemen gerekecek. Alternatif olarak olarak fuzzy pid ya da sliding mode control da kullanabilirsin

  hasan
  Ziyaretçi

  s.a sezgin bey aynı projeyi bende yaptım ancak [sketch_may23a.ino: In function ‘void setup()’:
  sketch_may23a:98: error: ‘initmot’ was not declared in this scope
  sketch_may23a.ino: In function ‘void new_pid()’:
  sketch_may23a:287: error: ‘else’ without a previous ‘if’] böyle bir hata veriyo gerekli kütüpaneleri yükledim ama yinede olmuyor yardımcı olursanız sevinirim. iyi günler iyi çalışmalar

  Yusuf AKGÜL
  Üye

  tüm bağlantılar tamam kodları da yükledim ancak hiç bir hareket yok

  Yusuf AKGÜL
  Üye

  kodlar bir türlü derlenmiyor..tüm kütüphaneler tam olmasına rağmen initmot hata veriyor…

  Yusuf AKGÜL
  Üye

  ‘initmot’ was not declared in this scope

  wpDiscuz

  Yeni Projeler More

  • 16 Şubat 2017
   1 hafta ÖNCE 2 Yorum

   Öğrenme Fonksiyonuna Sahip Hareket Kopyalayan Robot Kol Yapımı

   Bu projede öğrenme yoluyla hareket kopyalayan robot kol yapımından bahsedeceğim. Endüstride kullanılan robot kollar, her zaman aynı hareketleri yapmaya odaklıdır. Örneğin ürün bandından bir nesneyi alıp başka bir banda aktarımını yapan robot kollar sürekli aynı hareketi yapmaktadır. Bu hareketler önceden öğretilerek robot kola aktarılır. Burada da aynı mantıkla robot ...

  • 11 Şubat 2017
   2 hafta ÖNCE 3 Yorum

   Arduino İle Labirent Çözen Robot Yapımı

   Kendi robotunu yap projelerimizin bu bölümünde arduino ile labirent çözen robot yapacağız. Labirent çözen robot özellikle robot yarışmalarında yer almaktadır. Bir labirentin çözüm yolunu bulmak aslında tek bir etkene bağlıdır. Bu etken sağ veya sol taraftaki herhangi bir duvarı takip ettirmektir. Bu etkenden yola çıkarak robot sol veya sağ ...

  • 07 Şubat 2017
   2 hafta ÖNCE Yorum Yok

   Arduino ile MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık Sensörü Kullanımı

   Cisme temas etmeden, cismin sıcaklığını ölçen MLX90614 kızılötesi sıcaklık sensöründen bahsedeceğim. Dahili bir 17-bit ADC ve güçlü bir DSP, MLX90614'ün ölçümlerinde yüksek doğruluk ve çözünürlük verir. Vücut sıcaklığı ölçmek için uygundur. Ayrıca hareket algılamada da kullanabilirsiniz. MLX90614 Özellikler: Ortam sıcaklığı ölçme aralığı -40 ile + 125 ° C Nesne ...

  • 05 Şubat 2017
   3 hafta ÖNCE Yorum Yok

   Arduino ile Yazıyı Sese Dönüştüren Emic 2 Modülü Kullanımı

   Robotunuzu konuşturmak ve neler olup bittiğini söyletmek ister misiniz ? Emic 2 yazıyı sese çeviren modülle kolaylıkla projeleriniz konuşabilir. Emic-2, Parallax tarafından, ses sentezini tamamen zahmetsiz kılmak için Grand Idea Studio ile birlikte tasarlanmıştır.

  • 31 Ocak 2017
   3 hafta ÖNCE 7 Yorum

   Arduino ile DHT22 Sıcaklık Nem Sensörü Kullanımı

   DHT sensörleri, kapasitif nem sensörü ve bir termistör olmak üzere iki parçadan oluşur. DHT11 ve DHT22 olan iki DHT modelini ele alalım. Görünüm ve pin yapısı olarak benzer görünmelerine rağmen farklı ölçüm hassasiyetlerine sahiptirler. Aşağıda iki modelin karşılaştırmasına bakalım.

  Bizi Takip Et

  Son Yorumlar

  Sezgin GÜL
  Sezgin GÜL 2017-02-23 19:53:34
  I2Cdev.h MPU6050 kütüphanesinin içinde bulunuyor ayrı indirmenize gerek yok.
  mahmut 2017-02-23 18:25:28
  iyi günler ı2cdev.h kutuphanesını nerden bulabılırım
  Sezgin GÜL
  Sezgin GÜL 2017-02-23 15:27:37
  Arduino Uno
  mustafa 2017-02-23 15:02:27
  abi yukarida paylaştıgın videodaki arduino çeşidini yazarmisin aynısından alacağimda
  Sezgin GÜL
  Sezgin GÜL 2017-02-23 13:23:12
  İndirdiğin eklentiyi aç.Klasör içine gir. 3 dosya bir klasör olacak. Onların hepsini yukarıda belirtiğim konuma ekle. Önceki eklediğini sil. Programı.....
  mustafa 2017-02-23 13:06:37
  abi bütün yazilimi 1 sekmeyemi ekliyoruz
  Sezgin GÜL
  Sezgin GÜL 2017-02-22 13:37:41
  Eklentiyi yanlış yere kurmuş olduğunuz için görünmüyor.Attığınız konumu tekrar kontrol edin.
  enver 2017-02-22 13:17:45
  iyi günler ben inkspace 0.48,5 kurdum anacak içine linkini verdiğiniz gcode dosyasını belirrttiğiniz adrese atmama rağmen gcode dosyası olarak kaydedemiyorum......