BAĞLAN

Android Kontrollü Dengede Duran Robot Yapımı

 • Görüntüleme 12616
 • Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde arduino ile kendini dengeleyen robot yapacağız.Yapacağımız denge robotunu android cihazdan da kontrol edebileceğiz.Robotumuzun kontrol sisteminden bahsedecek olursak dengede durması için gyro sensörden gelen açı analiz edilir ve PID kontrol sistemiyle açıya göre motorlara ivmelenme vererek dengeyi sağlar.Kullanacağımız motorların enkoderli olması avantaj sağlayacaktır.

  Malzemeler:

  1. Arduino Uno
  2. Hc-05 Bluetooth Modül
  3. MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü
  4. L293D Motor Sürücü
  5. IC7805 Voltaj Regülatörü
  6. Lipo Pil
  7. 2Adet  500 Rpm Motor
  8. 2 Adet Motor Vidalama Kıskacı

  Mekanik Kısım:

  Mekanik malzemesi için pleksi kullanabilirsiniz.

  Elektronik Devre Şeması:

  MPU6050 Gyro Sensör Bağlantı Pinleri:

  SDA => Analog 4

  SCL => Analog 5

  INT => Dijital 2

  Bluetooth Bağlantı Pinleri:

  rxpin = > D4
  txpin = > D11
  VCC = > 5V
  GND = > GND

  L293D Motor Sürücü Bağlantı Pinleri:

  1.Motor İleri => Dijital 5.Pin
  1.Motor Geri => Dijital 8.Pin
  2.Motor İleri => Dijital 6.Pin
  2.Motor Geri => Dijital 12.Pin
  1.Motor Hız Kontrol => Dijital 9.Pin
  2.Motor Hız Kontrol => Dijital 10.Pin

  Yazılım Kısmı:

  Arduino Yazılımı:

  #define version_0.67
   
  //#define DEBUGING 
  #define BLUE 
   
  #include <EEPROMex.h> 
  #include <I2Cdev.h>
  #include <Wire.h>
  #include <MPU6050_6Axis_MotionApps20.h>
  #include <helper_3dmath.h>
  #include <PID_v1.h> 
  #include <digitalIOPerformance.h> 
  #define DIGITALIO_NO_INTERRUPT_SAFETY
  #define DIGITALIO_NO_MIX_ANALOGWRITE
   
  //Bluetooth Stuff
  #include<SoftwareSerial.h>
   
  const int rxpin = 11; 
  const int txpin = 4; 
   
  SoftwareSerial blue(rxpin, txpin); 
   
  #define RESTRICT_PITCH
   
  MPU6050 mpu;
   
  // MPU control/status vars
  bool dmpReady = false; 
  uint8_t mpuIntStatus; 
  uint8_t devStatus; 
  uint16_t packetSize; 
  uint16_t fifoCount; 
  uint8_t fifoBuffer[64]; 
  // orientation/motion vars
  Quaternion q; 
  VectorFloat gravity; 
  float ypr[3]; 
   
  volatile bool mpuInterrupt = false; 
  void dmpDataReady() {
   mpuInterrupt = true;
  }
  // Balance PID controller Definitions
  #define BALANCE_KP 15 
  #define BALANCE_KI 90
  #define BALANCE_KD 0.8
  #define BALANCE_PID_MIN -255 
  #define BALANCE_PID_MAX 255
   
  #define ROTATION_KP 50
  #define ROTATION_KI 300
  #define ROTATION_KD 4
   
  #define MOTOR_A_DIR 5 
  #define MOTOR_A_BRAKE 8 
  #define MOTOR_B_DIR 6 
  #define MOTOR_B_BRAKE 12 
  #define MOTOR_A_PWM 9 
  #define MOTOR_B_PWM 10 
   
  // Motor Misc
  #define PWM_MIN 0
  #define PWM_MAX 255
  float MOTORSLACK_A=32; 
  float MOTORSLACK_B=39; 
  #define MOTOR_A_PWM_MAX 255 
  #define MOTOR_B_PWM_MAX 255 
   
  int MotorAspeed, MotorBspeed, MotorSlack,moveState=0,d_speed,d_dir;
   
  double yaw,input,out,setpoint,originalSetpoint,Buffer[3];
  double yinput,yout,ysetpoint,yoriginalSetpoint;
  //uint32_t timer,timer1;
   
  double bal_kp,bal_ki,bal_kd,rot_kp,rot_ki,rot_kd;
  int addressFloat=0;
   
  PID pid(&input,&out,&setpoint,BALANCE_KP,BALANCE_KI,BALANCE_KD,DIRECT);
  PID rot(&yinput,&yout,&ysetpoint,ROTATION_KP,ROTATION_KI,ROTATION_KD,DIRECT);
   
  String content = "";
   char character;
  //String d;
   
  void setup()
  {
   #ifdef DEBUGING
   Serial.begin(9600);
   #endif
   
   #ifdef BLUE
   blue.begin(9600);
   blue.setTimeout(10);
   #endif
   
   init_imu();
   initmot();
   
  pid.SetMode(AUTOMATIC); 
  pid.SetOutputLimits(-210, 210);
  pid.SetSampleTime(10);
  rot.SetMode(AUTOMATIC);
  rot.SetOutputLimits(-20, 20);
  rot.SetSampleTime(10);
   
  setpoint = 0;
  originalSetpoint = setpoint;
  ysetpoint = 0;
  yoriginalSetpoint = ysetpoint;
   
  addressFloat = EEPROM.getAddress(sizeof(float)); 
  bal_kp=EEPROM.readFloat(addressFloat);
  bal_ki=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  bal_kd=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_kp=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_ki=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
  rot_kd=EEPROM.readFloat((addressFloat+=sizeof(float)));
   
  pid.SetTunings(bal_kp,bal_ki,bal_kd); 
  rot.SetTunings(rot_kp,rot_ki,rot_kd);
  }
   
  void loop() 
  {
   getvalues(); 
   new_pid(); 
   
  #ifdef BLUE
  Bt_control(); 
  #endif
   
  #ifdef DEBUGING
   printval();
  #endif
   
  }
   
  void init_imu()
  {
   Wire.begin();
   mpu.initialize();
   devStatus = mpu.dmpInitialize();
   
   mpu.setXGyroOffset(-9);
   mpu.setYGyroOffset(-3);
   mpu.setZGyroOffset(61);
   mpu.setXAccelOffset(-449);
   mpu.setYAccelOffset(2580);
   mpu.setZAccelOffset(1259);
   // make sure it worked (returns 0 if so)
   if (devStatus == 0) {
   
   mpu.setDMPEnabled(true);
   
   attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
   mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
   dmpReady = true;
   // get expected DMP packet size for later comparison
   packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
   }
  }
   
  void getvalues()
  {
   
   if (!dmpReady) return;
   while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
   }
   mpuInterrupt = false;
   mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
   
   fifoCount = mpu.getFIFOCount();
   
   if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
   
   mpu.resetFIFO();
   } else if (mpuIntStatus & 0x02) {
   
   while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
   
   mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
   
   fifoCount -= packetSize;
   mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
   mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
   mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
   
   } 
   yinput = ypr[0]* 180/M_PI;
   input = -ypr[1] * 180/M_PI; //change sign if negative
  }
   
  void printval()
  {
   Serial.print(yinput);Serial.print("\t"); 
   Serial.print(yoriginalSetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(ysetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(yout); Serial.print("\t");Serial.print("\t"); 
   Serial.print(input);Serial.print("\t");
   Serial.print(originalSetpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(setpoint); Serial.print("\t");
   Serial.print(out); Serial.print("\t");Serial.print("\t");
   Serial.print(MotorAspeed); Serial.print("\t");
   Serial.print(MotorBspeed); Serial.println("\t");
   
  }
   
  void Bt_control()
  {
  if(blue.available())
   {
   content=blue.readString();
   if(content[0]=='F')
   setpoint = originalSetpoint - d_speed;//Serial.println(setpoint);} 
   else if(content[0]=='B')
   setpoint = originalSetpoint + d_speed;//Serial.println(setpoint);} 
   else if(content[0]=='L')
   ysetpoint = constrain((ysetpoint + yoriginalSetpoint - d_dir),-180,180);//Serial.println(ysetpoint);} 
   else if(content[0]=='R')
   ysetpoint = constrain(ysetpoint + yoriginalSetpoint + d_dir,-180,180);//Serial.println(ysetpoint);} 
   else if(content[0]=='S')
   d_speed = (content.substring(2)).toInt();//Serial.println(d_speed);} 
   else if(content[0]=='D')
   d_dir = content.substring(2).toInt();//Serial.println(d_dir);} 
   else if(content[0]=='P')
   {
   if(content[1]=='S')
   {
   if(content[2]=='B')
   save_pid(1); 
   else
   save_pid(0); 
   } else if(content[1]=='C')
   {
   if(content[2]=='B')
   {
   change_pid(1); 
   }
   else
   change_pid(0); 
   }
   }
   if(content=="updateb") 
   return_pid(1); 
   else if(content=="updater")
   return_pid(0); 
   
   }
  }
   
  void return_pid(bool b) 
  {
   char charVal[10];
   String sent = "";
   if(b)
   {
   sent.concat("OP");dtostrf(bal_kp, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OI");dtostrf(bal_ki, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OD");dtostrf(bal_kd, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("e");
   // Serial.println(sent);
   }
   else
   {
   sent.concat("OP");dtostrf(rot_kp, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OI");dtostrf(rot_ki, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("OD");dtostrf(rot_kd, 5, 3, charVal);sent.concat(charVal);
   sent.concat("e");Serial.println(sent);
   }
   blue.print(sent);
  }
   
  void change_pid(bool b) 
  {
   blue.print("O");
   while(!blue.available());
   for(int i=0;i<3;i++) { Buffer[i]=blue.parseFloat(); } if(b) { bal_kp=Buffer[0];bal_ki=Buffer[1],bal_kd=Buffer[2]; } else { rot_kp=Buffer[0];rot_ki=Buffer[1],rot_kd=Buffer[2]; } } void save_pid(bool pid) { addressFloat = 0; if(pid) { EEPROM.updateFloat(addressFloat,bal_kp); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),bal_ki); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),bal_kd); } else { EEPROM.updateFloat(addressFloat,rot_kp); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),rot_ki); EEPROM.updateFloat((addressFloat+=sizeof(float)),rot_kd); } } double compensate_slack(double yOutput,double Output,bool A) { if(A) { if (Output >= 0) 
   Output = Output + MOTORSLACK_A - yOutput;
   if (Output < 0) Output = Output - MOTORSLACK_A - yOutput; } else { if (Output >= 0) 
   Output = Output + MOTORSLACK_B + yOutput;
   if (Output < 0) Output = Output - MOTORSLACK_B + yOutput; } Output = constrain(Output, BALANCE_PID_MIN, BALANCE_PID_MAX); return Output; } void new_pid() { //Compute error pid.Compute(); rot.Compute(); MotorAspeed = compensate_slack(yout,out,1); MotorBspeed = compensate_slack(yout,out,0); motorspeed(MotorAspeed, MotorBspeed); } void initmot() { pinMode(MOTOR_A_DIR, OUTPUT); pinMode(MOTOR_A_BRAKE, OUTPUT); pinMode(MOTOR_B_DIR, OUTPUT); pinMode(MOTOR_B_BRAKE, OUTPUT); analogWrite(MOTOR_A_PWM, 0); analogWrite(MOTOR_B_PWM, 0); } void motorspeed(int MotorAspeed, int MotorBspeed) { if (MotorAspeed >= 0) 
   {
   digitalWrite(MOTOR_A_DIR,HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_A_BRAKE,LOW);
   }
   else
  {
   digitalWrite(MOTOR_A_DIR,LOW);
   digitalWrite(MOTOR_A_BRAKE,HIGH);
  }
   
   analogWrite(MOTOR_A_PWM,abs(MotorAspeed));
   
   if (MotorBspeed >= 0) 
   {
   digitalWrite(MOTOR_B_DIR,HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_B_BRAKE,LOW);
   }
   else
   {
   digitalWrite(MOTOR_B_DIR,LOW);
   digitalWrite(MOTOR_B_BRAKE,HIGH);
   }
   analogWrite(MOTOR_B_PWM, abs(MotorBspeed));
  }

  Gerekli Kütüphaneler:

  Denge robotu kütüphaneleri

  Android Uygulaması ve Arduino Kodu:

  Android arayüz programımızda pid değerlerini değiştirerek yaptığınız mekanik tasarıma göre robotun denge konumunu ayarlayabilirsiniz.Android kontrol programını indirelim.

  Android Denge robot kontrolü

  Arduino Kodu: denge robotu

  Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde de android kontrolllü dengede duran robotumuzu tamamladık.

   

  PAYLAŞ

  Sezgin GÜL

  Makine Mühendisi, Maker, Robotik Sistemler Uzmanı

  129 Yorum "Android Kontrollü Dengede Duran Robot Yapımı"

  1. mustafa coşkun soyluoğlu
   17 Ocak 2017

   l293dd motor sürücü kartı kullanıyorum bağlantı şeması nasıl olmalı? m1a,m1b,m2a ve m2b gibi pin isimleri var

   Cevapla
  2. mustafa coşkun soyluoğlu
   17 Ocak 2017

   hata veritor kod
   Arduino:1.8.0 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

   C:\Users\ogretmen1\Desktop\Yeni klasör (3)\cizgi-izleyen-robot\cizgi-izleyen-robot\Line_Follower_01012015pda\Line_Follower_01012015pda.ino:11:21: fatal error: PID_v1.h: No such file or directory

   compilation terminated.

   exit status 1
   Arduino:1.8.0 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

   C:\Users\ogretmen1\Documents\Arduino\sketch_jan17c\sketch_jan17c.ino:11:20: fatal error: PID_v1.h: No such file or directory

   #include

   ^

   compilation terminated.

   exit status 1
   Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.

   This report would have more information with
   “Show verbose output during compilation”
   option enabled in File -> Preferences.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    Sezgin GÜL
    17 Ocak 2017

    PID_v1.h kütüphanesini yüklemediğiniz için hata almışsınız.

    Cevapla
  3. Volkan
   24 Kasım 2016

   Hocam malzeme list ile semanın alakası yok.ayrıca motorlarda enkoder de yok.

   Cevapla
  4. Ali Can ÇEVRİM
   10 Kasım 2016

   Hocam iyi günler. Biz robot için parçaları sipariş ettik lakin resimdeki voltaj regülatörü stokta kalmamış. Devre şemamızı IC 7805 voltaj regülatörü olmadan kursak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız?

   Cevapla
  5. ERCAN
   13 Eylül 2016

   Merhaba projelerinizi takip ediyorum. Denge robotunda bir problem ile karşlaştım,
   digitalIOPerformance.h:6:5: operator’%’ has no left operand
   Kodu değiştirsem bile aynı hata mesajı ile karşılaşıyorum.
   Nasıl düzeltebilirim

   Cevapla
  6. Erdoğan
   27 Mayıs 2016

   Merhaba Sezgin Bey. Ben mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bitime projem sizin yaptığınız gibi iki tekerlekli denge robotu. Proje şu an bitmiş durumda. Ancak iki tekerlekli dengede durabilen robotlarda kontrol metodları üzerine bitirme tezi yazıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

   Cevapla
   • Ahmet
    10 Ekim 2016

    Robotu modellemek için free body diagram ya da Lagrange method kullanabilirsin Lagrange öneririm. Kontrol etmek için PID kullanabilirsin ama çok hassas olmaz. PID ve LQR kullanırsan çok iyi sonuçlar çıkar ama gyro verileri durum geri beslemesi için fazla gürültülü. Bu yüzden Kalman filtresi eklemen gerekecek. Alternatif olarak olarak fuzzy pid ya da sliding mode control da kullanabilirsin

    Cevapla
   • Sedat
    30 Aralık 2016

    Merhaba. Ben de mekatronik 4. sınıf öğrencisiyim ve iki tekerlekli denge robotu yapacağım bitirme ödevi için. Yapmış olduğun ödevin notlarını bana gönderebilir misin ?

    Cevapla
  7. hasan
   23 Mayıs 2016

   s.a sezgin bey aynı projeyi bende yaptım ancak [sketch_may23a.ino: In function ‘void setup()’:
   sketch_may23a:98: error: ‘initmot’ was not declared in this scope
   sketch_may23a.ino: In function ‘void new_pid()’:
   sketch_may23a:287: error: ‘else’ without a previous ‘if’] böyle bir hata veriyo gerekli kütüpaneleri yükledim ama yinede olmuyor yardımcı olursanız sevinirim. iyi günler iyi çalışmalar

   Cevapla
  8. yusuf akgül
   10 Mayıs 2016

   tüm bağlantılar tamam kodları da yükledim ancak hiç bir hareket yok

   Cevapla
  9. yusuf akgül
   10 Mayıs 2016

   kodlar bir türlü derlenmiyor..tüm kütüphaneler tam olmasına rağmen initmot hata veriyor…

   Cevapla
  10. yusuf akgül
   10 Mayıs 2016

   ‘initmot’ was not declared in this scope

   Cevapla
  11. yusuf akgül
   10 Mayıs 2016

   LN298d’nin çıkışlarının ardunio uno bağlantı adreslerini yazabilirmisiniz yukarıdakinden anlaşılmıyor birde kodları attığımızda initmod hatası alıyorum…bir türlü çalıştıramadım

   Cevapla
  12. yusuf akgül
   10 Mayıs 2016

   Kolay gelsin “initmot()” kısmında “was not declared in this scope” diye bir hata veriyor. Bunu nasıl çözebilirim.

   Cevapla
  13. muhammet
   4 Mayıs 2016

   yeni pid yerine ne yazmamız gerekiyo

   Cevapla
  14. Burak
   29 Nisan 2016

   Merhaba Arkadaşlar burada gösterilen devrenin kurulumu ayrı beslemelerdenden mi verilmiş? tam anlayamadım şuan.

   Cevapla
  15. Abdulkadir
   21 Nisan 2016

   Kolay gelsin “initmot()” kısmında “was not declared in this scope” diye bir hata veriyor. Bunu nasıl çözebilirim.

   Cevapla
  16. ahmed
   11 Nisan 2016

   hi i want to ask a question please could i use the nrf24l01 bluetooth module instead of the hc-05 or not ?

   Cevapla
  17. azizhan
   3 Nisan 2016

   site çok güzel ve yararlı fakat android yazım kısmı yok bu endenle ezber oluyor. asıl amaç öğrenilmesi olması lazım bence. tam değil ama yararlı bir site. benden 5 üzerinden ***

   Cevapla
  18. Ümit
   24 Mart 2016

   :\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:1:18: warning: ISO C99 requires whitespace after the macro name [enabled by default]

   #define version_0.67

   ^

   C:\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:13:0: warning: “DIGITALIO_NO_INTERRUPT_SAFETY” redefined [enabled by default]

   #define DIGITALIO_NO_INTERRUPT_SAFETY

   ^

   In file included from C:\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:12:0:

   C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\digitalIOPerformance/digitalIOPerformance.h:47:0: note: this is the location of the previous definition

   #define DIGITALIO_NO_INTERRUPT_SAFETY 0

   ^

   C:\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:14:0: warning: “DIGITALIO_NO_MIX_ANALOGWRITE” redefined [enabled by default]

   #define DIGITALIO_NO_MIX_ANALOGWRITE

   ^

   In file included from C:\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:12:0:

   C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\digitalIOPerformance/digitalIOPerformance.h:53:0: note: this is the location of the previous definition

   #define DIGITALIO_NO_MIX_ANALOGWRITE 0

   ^

   In file included from C:\Users\user\Desktop\sketch_mar24a\sketch_mar24a.ino:9:0:

   C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function ‘uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int32_t*, const uint8_t*)’:

   C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:580:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[28] << 24) + (packet[29] << 16) + (packet[30] <= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[28] << 24) + (packet[29] << 16) + (packet[30] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[32] << 24) + (packet[33] << 16) + (packet[34] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[32] << 24) + (packet[33] << 16) + (packet[34] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[36] << 24) + (packet[37] << 16) + (packet[38] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[36] << 24) + (packet[37] << 16) + (packet[38] <= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[0] << 24) + (packet[1] << 16) + (packet[2] <= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[0] << 24) + (packet[1] << 16) + (packet[2] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[4] << 24) + (packet[5] << 16) + (packet[6] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[4] << 24) + (packet[5] << 16) + (packet[6] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[8] << 24) + (packet[9] << 16) + (packet[10] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[8] << 24) + (packet[9] << 16) + (packet[10] <= width of type [enabled by default]

   data[3] = ((packet[12] << 24) + (packet[13] << 16) + (packet[14] <= width of type [enabled by default]

   data[3] = ((packet[12] << 24) + (packet[13] << 16) + (packet[14] <= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[16] << 24) + (packet[17] << 16) + (packet[18] <= width of type [enabled by default]

   data[0] = ((packet[16] << 24) + (packet[17] << 16) + (packet[18] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[20] << 24) + (packet[21] << 16) + (packet[22] <= width of type [enabled by default]

   data[1] = ((packet[20] << 24) + (packet[21] << 16) + (packet[22] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[24] << 24) + (packet[25] << 16) + (packet[26] <= width of type [enabled by default]

   data[2] = ((packet[24] << 24) + (packet[25] << 16) + (packet[26] << 8) + packet[27]);

   Bu hatayı veriyor kütüphaneden istediklerini istedim

   Cevapla
   • Ümit
    24 Mart 2016

    İstediklerini ekledim

    Cevapla
   • adem
    5 Ağustos 2016

    bendede ayni bu hatayi veriyor. Bir bilen var mi ne yapmamiz gerektigini. Yardimci olursaniz cok sevinirim

    Cevapla
  19. ahmet
   18 Mart 2016

   meraba kolay gelsin projem var ve bu robotu yapıcam 12V 500 RPM 37mm Redüktörlü DC Motor yerine 6V 500Rpm Redüktörlü Mikro DC Motor kullansam herhangibi bi sorun olurmu robotun dengede durmaması gibi falan

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    18 Mart 2016

    torku sağlayıp dengelerse sorun yok ki sorun olacağını sanmıyorum. yine de mekanik kısma bağlı.

    Cevapla
  20. hasan yıldırım
   15 Mart 2016

   merhaba, çok güzel bir paylaşım olmuş. Bir şey sormak istiyorum MPU 6050 6 eksen yerine MPU 6050 3 eksen kullansam olur mu acaba?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    15 Mart 2016

    MPU 6050 zaten 3 eksen dir. 6 eksen denmesinin sebebi 3 eksen ivme ve 3 eksen gyro ölçer bulundurduğundan toplam eksen sayısı olarak ifade edilir.

    Cevapla
    • hasan yıldırım
     16 Mart 2016

     Verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim malzeme siparişi verdim.geldiği gibi bende bir deneme yapıcam.

     Cevapla
  21. MUHAMMED
   4 Mart 2016

   İYİ GÜNLER YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ROBOTLARI SATIYOR MUSUNUZ. EĞER SATIYORSANIZ FİYAT ALABİLİR MİYİM? TEŞEKKÜRLER.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    4 Mart 2016

    biz satış yapmıyoruz fakat proje hocam satış yapmakta oradan alabilirsiniz.

    Cevapla
    • MUHAMMED
     6 Mart 2016

     Teşekkür ederim.

     Cevapla
  22. Ahmet
   1 Şubat 2016

   Bu projenin maliyeti ne kadar

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Şubat 2016

    mekaniği hariç 250 tl ye yakın tutar. Tabi çinden alırsan çok daha ucuza yaparsın

    Cevapla
  23. Emre
   1 Şubat 2016

   Hocam bunun ustünde ağırlık taşiyabilirmiyiz. Taşinabilirse bu agirlik maksimum ne kadar olur

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Şubat 2016

    motorun torkuna göre ağırlık taşıma kapasitesi değişitir

    Cevapla
  24. Mustafa
   27 Ocak 2016

   Sezgin bey devrede hata olabilirmi birçok kez denedim ama işe yaramadı.Az çok breadboard un çalışma sistemini biliyorum ama devre şemasında + yı boş bir aralığa bağlanmış bir kontrol ederseniz çok memnun olurum.İlginiz için teşekür ederim.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    27 Ocak 2016

    bağlantılarda hata yok fakat android uygulama kısmında diğer arkadaşlar da sıkıntı yaşıyor. Robot cevap vermiyor olabilir o nedenle

    Cevapla
    • M.eren
     27 Ocak 2016

     Ne yapmamı önerirsiniz.

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      28 Ocak 2016

      Android kısım için herhangi bir uygulama indir o uygulamada gönderilen karakterlere göre koddaki karakterleri değiştir

      Cevapla
      • M.eren
       28 Ocak 2016

       Ne yazıkki kodlama bilgim pek yok. Neyse başka bir çaresine bakıcaz artık.

  25. M.eren
   27 Ocak 2016

   Ben devreyi kurdum ama arduino uno çok güçsüz çalışıyor.Bunun yanında Bluetooth modül dahil hiçbir cihaz çalışmadı.9v alkalin pil kullandım.Devreyi kontrol ettim.Ne yapmamı önerirsiniz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    27 Ocak 2016

    voltaj probleminiz var motorları ve arduinoyu ayrı pillerle besleyin

    Cevapla
    • M.eren
     27 Ocak 2016

     Daha yüksek bir voltaj kullansak mesela 12 v denesem yakarmıyım acaba

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      27 Ocak 2016

      sürücü gerilimi karşılıyorsa sorun yok kullanabilirsin

      Cevapla
  26. Mustafa
   26 Ocak 2016

   Tüm verdiğiniz kütüphaneyi atmama rağmen hata veriyor:

   Arduino:1.6.7 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

   C:\Users\Casper\Documents\Arduino\sketch_jan26a\sketch_jan26a.ino:6:90: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory

   #include //EEPROM library for storing pid values

   ^

   compilation terminated.

   exit status 1
   Derleme sırasında hata oluştu.

   Cevapla
   • Mustafa
    26 Ocak 2016

    Tamam şimdi sorunu çözdüm

    Cevapla
  27. Mustafa
   26 Ocak 2016

   kontrol et dediğimde böyle bir hata çıkıyor:

   Arduino:1.6.4 (Windows 7), Kart:”Arduino Uno”

   sketch_jan26b.ino:6:90: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory
   compilation terminated.
   Derleme sırasında hata oluştu.

   Cevapla
  28. akın
   23 Ocak 2016

   SEZGİN bey ne zaman test edeceksiniz lütfen siz bekliyoruz….odevimiz var acilen yetiştirmemiz gerek hocaya bu tarz proje ilettik…. geri dönüşü yok lütfen en kısa zamanda test edin

   Cevapla
  29. Eren
   21 Ocak 2016

   Merhaba Sezgin bey benimde bir sorum olacaktı.projede balance shield yerine mpu6050 gyro sensör kullansak olurmu ? Çünkü Balance shield ı bulamıyorum.bulunan bi yer varsa linkini atarmısınız.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    21 Ocak 2016

    zaten devre şemasına bakarsan mpu6050 kullanıldı. balance shield türkiyede bulmak zor

    Cevapla
    • Eren
     22 Ocak 2016

     Teşekkür ederim

     Cevapla
  30. Eren
   18 Ocak 2016

   Sezgin bey kodlar dogrumu kesin
   Bide android kontrollu yapicam bu projeyi tavsiye edermisiniz..

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    18 Ocak 2016

    android uygulaması kısmında deneyen arkadaşların bazıları sorun yaşıyor. biz deneyince bildirim yaparız

    Cevapla
  31. burak
   16 Ocak 2016

   bakın o yukarıda androıd uygulamanın resmı var hemen uzerınde denge robot linki var oraya tıklayın o yazılımı yukledım ben calıstı

   Cevapla
  32. isa
   15 Ocak 2016

   Burak bey acaba Bluetooth kismini cikarttiginiz kodu paylasabilirmisniz?
   bendede Bluetooth yok, kodu ükledim ama hic bir fonkdiyon yok, sanirim bluetoohden komut bekliyor.
   Bluetooth kisminin cikartilmis seklini bir yere yüklemeniz mümkünmü?

   Cevapla
  33. burak
   29 Aralık 2015

   mrb sezgin bey dengeyi sagladık robotta ama bluetooth modulu kullandıgımzda telefondan bir baglantı saglayamadık denge robot yazmıssınız oraya tıkladık ordakı yazılımı yukledık ardunıoya ama olmadı acaba baska bı yazılımla mı olacak

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Aralık 2015

    uygulamada sorun olabilir bazı arkadaşlar da sorun yaşıyor

    Cevapla
   • FUAT
    30 Aralık 2015

    Burak dengeyi nasıl sağladın ?

    Cevapla
    • burak
     1 Ocak 2016

     oradakı yazılımı ardınyoya yukledım pıd degerlerını degstrdm su anda sıkınt yok dengede

     Cevapla
     • HAKAN
      5 Ocak 2016

      Burak,
      Bağlantı şemanız ve hangi kodu aldınız linkteki mi yoksa yazıdaki mi ?
      Ayrıca kodda veya şemada düzenleme yaptınız mı ? Arduino ide sürümü kaç ?
      Bunları paylaşırsanız çok faydalı olur.

      Cevapla
      • burak
       10 Ocak 2016

       direk linkteki yazılımı ardunıoya yukledım denge robot yazan lınkı yukledım baglantı seması da bluetooth modul kullanmadım cunku telefonda tanıtamadım normal bluetooth kullanmadan baglantıları sagladım ve denge sensorunude robot ıle paralel olacak sekılde hassas bagladım bu sekılde calısır durumda

  34. Sezgin GÜL
   20 Aralık 2015

   Tam bağlantı şeması projede var. Android uygulamada veri gönderirken biraz bekleyin.

   Cevapla
  35. Ahmet
   20 Aralık 2015

   C:\Users\win7\AppData\Local\Temp\arduino_941b3aa1079d7bb9c8baad90a0973e7b\sketch_dec20b.ino:6:23: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory

   #include

   ^

   compilation terminated.

   exit status 1
   Derleme sırasında hata oluştu.

   yardım edebilir misiniz arduinoya atamıyorum

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    20 Aralık 2015

    kütüphaneler eksik ondan dolayı hata vermiş. Linkteki kütüphaneleri ekleyin. Ayrıca sürüm farkından dolayı da hata alabilirsiniz. Son sürüm kullanmanızı tavsiye ederim.

    Cevapla
    • Ahmet
     20 Aralık 2015

     kütüphaneyi nereye çıkartacağım

     Cevapla
    • Ahmet
     20 Aralık 2015

     nasıl çıkartacağım

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      20 Aralık 2015

      rar dan çıkart arduinonun kurulu olduğu yerde libraries klasörünün içine at

      Cevapla
      • Ahmet
       20 Aralık 2015

       Attm içinde devreyide kurdum da çalışmadı entegrenin tam bağlantı şemasını atabilir misiniz teşekkürler

  36. Ramazan Akdağ
   12 Aralık 2015

   Projenin Fritzing Dosyası Mevcutmudur ?

   Cevapla
  37. GökhN
   30 Kasım 2015

   F,B,L,R,S,D,P hocam bu harflendirmeler hangileri için ..yani ileri heri sağ ve sol..4 tane olması gerekmiyormu.anlamak için soruyorum..teşekkür ediyorum

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Kasım 2015

    Gökhan F B L R S bunlar yön komutları diğer komutlar ise pid değerlerini kaydetmek veya değiştirmek için kullanılıyor.

    Cevapla
  38. Fuat
   25 Kasım 2015

   Kod kesinlikle çalışıyor mu ? robotu çalıştıran arkadaşlar kodda düzenleme yapmışlarmı? Ayrıca malzeme listesindekileri aldım ve şemadaki gibi birleştirdim fakat kodda bluetooth pinleri değişikti onu düzelttim fakat yine birşey olmadı. bluetooth tel ile baglanıyorum bluetooth ışığı 1 sn aralıkla yanıp sönüyor pid değerlerini değiştiriyorum 35,20,5 gibi fakat yine hiç tepki yok yön tuşlarına basıyorum ama yine tık yok. Başka hatalar varmı ben pek koddan anlamıyorum da. Eger yapan arkadaşlar nasıl yaptıklarını veya ne gibi hatalar ile karşılaştıklarını yazar ise çözebilirim herhalde. sezgin facebook hesabım yok skype olurmu acaba yada emailim yazıyor yorumda. fritzing şemasındaki gibi herşeyi bağladım bluetooth pinini de düzelttim ama yine tık yok mpu ışıgı sürekli yanıyor bluetooth baglanmayınca hızlı yanıp sonuyor baglanınca da 1 sn aralıkla yanıp sönüyor fakat tekerleklerde hiç tepki yok. farklı kod yazınca l293d entegeresi çalışıyor. Umarım anlattıklarımdan hatayı bulabilirsiniz. İyi günler.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    25 Kasım 2015

    Robotu henüz denemedik ama yoruma bakarsan bir kişi yapmış. Biz deneyip sorun var mı yok mu yazarız.

    Cevapla
   • Sezgin GÜL
    9 Aralık 2015

    Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum denemedim. Bazı arkadaşlar da denemişler tepki alamamışlar. Biz denemedik henüz kesin bir şey söyleyemeyeceğim.

    Cevapla
  39. Sezgin GÜL
   23 Kasım 2015

   Fuat facebook hesabımdan iletişime geçebilirsin.>> facebook.com/sezgin.gul.08

   Cevapla
  40. GökhN
   21 Kasım 2015

   hocam normal denge robotu ile bunun arasındaki tek fark Hc-05 Bluetooth Modül öyle değilmi..Yani normal denge robotuna Hc-05 Bluetooth Modül ekleyerek yapılabilirmi

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    21 Kasım 2015

    Evet Gökhan blutooth modülünü ekleyip yazılımı da değiştirirsen normal denge robotunu telefonundan kontrol edebilirsin.

    Cevapla
  41. Fuat
   20 Kasım 2015

   İyi günler,
   Bende bu projeyi yaptım fakat tepki yok, tüm bağlantıları kontrol ettim ama çalışmıyor. Sorun nerde olabilir. Tüm kabloları kaç defadır kontrol ettim. Acaba yazılımsal mı ?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    20 Kasım 2015

    Android uygulamasında pid değerlerini girin ve biraz bekleyin. gyro sensörün int kesme pinini dijital 2. pine takarak tekrar deneyin

    Cevapla
    • FUAT
     23 Kasım 2015

     Dediginiz gibi yaptım olmadı. Pid kısmına sayılar falan yazdım bekledim olmadı resetledim olmadı. Android uygulamasını doğru kullandigimdan emin degilim. Resimli olarak nasıl pid ayarlanacagini paylasirsaniz çok iyi olur. Sistemin tüm bağlantıları şekildeki gibi yaptım kablolari kaç defadır kontrol ediyorum. Bluetooth ve gryo ışıkları yanıyor fakat motorlarda hiç tepki yok.

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      23 Kasım 2015

      bluetooth rx pinini 4. pine tx pinine de 11 pine taktınız mı ? ters takmışsanız veri almaz

      Cevapla
      • FUAT
       23 Kasım 2015

       Evet tüm kabloları kaç defadır kontrol ediyorum. Güç girişleri doğru, bluetooth gyro doğru bağladım. Fakat motorlarda tepki yok. Video çekip yollasam bakarmisiniz. Videoyu yollayacağım adresi bana mail atarsınız çok iyi olur.

  42. Ethem Ozer
   17 Kasım 2015

   Hocam motor olarak ne kullanacağız step servo vs robotistanda bu şekilde bi seçenek çıktı bir haftamiz kaldı biraz detaylı paylaşım yapsanız malzeme hakkında 🙁

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    17 Kasım 2015

    Dc motor kullanacaksın. 250 500 rpm arası idealdir. Tekerlekle birlikte satılanlardan alırsan daha kolay olur

    Cevapla
  43. burak
   16 Kasım 2015

   hocam ben yaptım ama 320 rpm motorla yaptım size video aatsam bı baksanız calısıyor ama sadece oldugu yerde ılerı gerı yapıyor ve tıtremeler var vıedo atsam bı baksanız olur mu

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    16 Kasım 2015

    Fark etmez sistemin torkunu karşılaması yeterlidir.Uygulamada pid değerlerini değiştirip denemeler sonucu bulmanız gerekiyor. Videoyu atabilirsiniz bakarız. facebooktan da gönderebilirsiniz

    Cevapla
   • Sezgin GÜL
    25 Kasım 2015

    facebook hesabıma videounu gönder bakalım.>> facebook.com/sezgin.gul.08

    Cevapla
  44. GökhN
   15 Kasım 2015

   Hocam motorlar için 500rpm gereklimi..250rpm olmazmı

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    15 Kasım 2015

    Robotun ağırlığını tork karşılarsa olur sorun olmaz. Robotun yüksekliğini kısa yapın sıkıntı yaşamassınız

    Cevapla
    • GökhN
     16 Kasım 2015

     Redüktörlü dc motor kullanılabilirmi. robotistan.com/6v-500rpm-reduktorlu-mikro-dc-motor
     burdaki motordan almayı düşünüyorum.Sizce uygunmudur..Bide Bu motorlara her tekerlek uyuyormu.

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      16 Kasım 2015

      Kullanırsınız olur. Robotistanda tekerlekle birlikte satılan motorlardan alırsanız daha kolay olur.

      Cevapla
  45. Ethem Özer
   11 Kasım 2015

   Hocam okulda proje için kullanacağız bu robotu fakat pek bir bilgimiz yok. Birkaç sorum olacak izninizle;

   1.Plaket ölçüleri ne kadar olacak?
   2.Malzemeleri nereden ve kaç tlye temin edebiliriz?
   3.Robot tekerlerini nasıl ve nereden uydurabiliriz.
   malzemeler hakkında biraz daha detay paylaşırsanız çok makbule geçecek emeğinize sağlık

   Cevapla
  46. Ethem
   11 Kasım 2015

   Hocam merhaba. Öncelikle bu güzel paylaşımınız için teşekkür ederim. Bitirme projesi olarak bu uygulamayı yapmayı düşünüyorum. Gayet açıklayıcı bir paylaşım olmuş fakat bu ürünü sizin kurup çalıştırdınız uygulamayı yayınlama imkanınız var mı veya paylaşma ?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    11 Kasım 2015

    Merhaba Ethem henüz denemedik ama kısa zaman içinde videosunu çekip paylaşacağız.

    Cevapla
  47. Gokhan
   4 Kasım 2015

   Hocam ben bitirme projesi olarak aldım robot artı olarak geldiği noktayı bulabilecek..yanı robot ilerlemeye başladığında 0 konumuna gelerek dengede olacak.ne onerirsiniz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    4 Kasım 2015

    Yapmak istediğin başlangıçtaki konumuna geri dönmek ise gps kullanabilirsin. Bir başka yöntem ise bu biraz kesin olmayabilir gittiği yönleri ve ne kadar sürede gittiğini sd karta kaydettirip başlangıçtaki konumuna geri dönmesini sağlayabilirsiniz.

    Cevapla
  48. Ethem Özer
   30 Ekim 2015

   Lipo pil olarak ne kullanabilirz ayrıca kontrol için kullanılan kumanda olarak ne önerirsiniz.

   500rpm motor kaç voltluk 37rpm’lik yetermi?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Ekim 2015

    7.2 volt 1050mah lipo pil yeterlidir. Kontrolünü telefondan yapıyorsunuz uygulama mevcut.Motorlar için 6v luk yeterlidir.

    Cevapla
  49. Günışık Doğru
   21 Ekim 2015

   iyi günler Pid_v1 kütüphaneler arasında yok.Sizde var mı acaba.tsk.

   Cevapla
  50. Kerimhan Bilgin
   8 Ekim 2015

   Merhaba, acaba bu denge robotu verdiğiniz android uygulaması üzerinden; ileri, geri, sağa ve sola hakeret ettirilebiliyormu? yoksa sadece işlevi dengede durması mı?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    8 Ekim 2015

    Telefondan kontrol edebilirsiniz ileri geri sağ sol hareketini yönetebilirsiniz.

    Cevapla
  51. Berkay Evren
   4 Ekim 2015

   Merhaba, iyi günler. Sitenizi daha yeni görüyorum. İyi ki görmüşüm ve keşke daha önceden görmüş olsaydım diyorum içimden. Paylaşımlarınızı çok beğendim. Sırayla tüm projeleri denemeyi planlıyorum. Emeğiniz için teşekkürler.
   Ayrıca ufak bir talebim olacak. Kodların da hangi satırın ne işe yaradığını açıklama imkanınız varsa gerçekten çok rahatlatır bizleri. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    4 Ekim 2015

    Merhaba Berkay, sitemiz hakkındaki olumlu düşünceleriniz için teşekkürler.Projeleri oldukça açık bir şekilde sunmaya çalışıyoruz.Birkaç proje dışında yazılımlarda da açıklamalar mevcut.Bundan sonraki projelerde yazılımların açıklamalarını yapacağız.Takıldığınız noktada sorabilirsiniz.
    İyi Çalışmalar.

    Cevapla
  52. Emrah KILIÇ
   13 Eylül 2015

   Yalnız şöyle bir durum var sizin gösterdiğiniz EEPROMex kütüphanesini tanımadı arduino. O yüzden başka bir yerden indirdim. Ne işe yaradığını da bilmiyorum tam olarak. Sorun o olabilir mi ?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    13 Eylül 2015

    EEPROMex kütüphanesini tanıyor.Bu kütüphane pid kontol değişkenlerini derliyor.Telefondan pid değerlerini gönderdiğinizde onları alarak pid sistemine yazdırıyor.
    Elinizde L298N Motor sürücü shield varsa aşaıdaki kodu deneyin.fakat normal dengede duran robot kodu bu . Telefon kontrollü değil.Eğer çalışmassa devrede bi sıkıntı vardır demektir.
    http://www.robimek.com/wp-content/uploads/balance-robot.txt

    Cevapla
  53. Emrah KILIÇ
   13 Eylül 2015

   Sezgin bey başta da yazdığım gibi tepki vermiyor . herhangi bir tepki yok yani motorlarda dönmüyor. Ayrı bir motor kontrol kodu yazdım sıkıntı yok çalışıyorlar. bluetooth bağlantısı sağlanıyor. Seri port ekranını açıyorum hiçbir yazı yok. Bende anlamadım başıma hiç gelmedi. mpu 6050 yide tek başına denedim seriport’tan okuma yapabildim ancak bu kodu atıyorum tepki yok.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    13 Eylül 2015

    Arduino kod dosyasını yükledim.İndirin öyle bir deneyin.

    Cevapla
    • Emrah KILIÇ
     13 Eylül 2015

     Hayır olmadı malesef baştan kurup yeniden deneyeceğim. Başka ne yapmamı önerirsiniz

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      13 Eylül 2015

      setup kısmındaki #ifdef DEBUGING, #endif, #ifdef BLUE, #endif satırlarını siin
      loop kısmındaki #ifdef BLUE
      Bt_control(); //App control
      #endif
      #ifdef BLUE ve #endif satırını silin

      Cevapla
      • Emrah KILIÇ
       13 Eylül 2015

       Olmuyor nerde uyumsuzlıuk var anlamadım ki. Dediğiniz yaptım. Bağlantıları da baştan kurdum. Ama yok olmuyor tepki yok kıpırdamıyor 🙁

  54. Sezgin GÜL
   13 Eylül 2015

   Dengede durmada mı sıkıntı var kontrol de mi?Batarya bağlantısını kontrol edin.Ayrıca motorların dönüş yönlerine bakın.Ters ise birbirlerini kilitleyebilir.

   Cevapla
  55. Emrah KILIÇ
   12 Eylül 2015

   Merhaba Sezgin Bey öncelikle çalışmanız için teşekkür ederim. MPU6050 yi nasıl konumlandırdınız.? Nasıl durması gerekiyor ? ilk kullanacağım .O yüzden sıkıntı çekiyorum biraz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Eylül 2015

    Bu projede balance shield var ve içine mpu6050 gömülü.Ayrı kullanacaksanız gyro sensörün konumu yatay olmalıdır.Pinler üstte olacak şekilde.

    Cevapla
    • Emrah KILIÇ
     13 Eylül 2015

     Sezgin bey şuan olması gerektiği gibi yaptığımı düşünüyorum ama tepki vermiyor .Bluetooth bağlı. ama tepki vermiyor yine de ne yapmamı önerirsiniz bağlantılarda sorun yok kontrol ettim

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      13 Eylül 2015

      Balance shield mi kullanıdınız yoksa mpu6050 gyro sensor mü.Ayrıca kodu attıktan sonra arduino yu resetlediniz mi veya batarya çıkarıp taktınız mı ?

      Cevapla
      • Emrah KILIÇ
       13 Eylül 2015

       mpu 6050 kullandım evet resetledim. batarya kablosu da arada temassızlık etti

  56. ulusoyab
   8 Eylül 2015

   çok güzel bir proje. önümüzdeki günlerde uygulayacağım. sıkıntı çıkmaz inş. ellerine emeğine sağlık.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    9 Eylül 2015

    Takıldığınız noktada sorabilirsiniz.

    Cevapla
    • BURAK
     12 Mart 2016

     KOLAY GELSİN L293D YERİNE L298N KULLANSAK OLABİLİRMİ

     Cevapla

  Bir yorum yaz

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Projeler Devamı

  Bizi Takip Et

  izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort